Här hittar du viktig information i bokstavsordning

Arbetsplatsförlagt Lärande – APL

Elev som läser på något av de yrkesförberedande programmen kommer under 15 veckor att vara ute på arbetsplatser, tre veckor i åk 1, fem veckor i åk 2 och åtta veckor i åk 3. Ersättning utgår för resa mellan Åtvidaberg och apl-platsen, tur och retur, billigaste alternativ, dock högst 1200 kr/elev och läsår. Ersättningen för bilresor är 15 kr/mil. Om det inte finns möjlighet att äta lunch på någon skola/förskola inom kommunen utgår matersättning med 15 kr/dag. Ersättningen utgår endast till elever som betalat terminsavgift för skollunch.

Blankett för rese- och matersättning, Klicka här

Betyg

Betyg meddelas eleven senast två veckor efter kursens slut. Eleven kan se sina betyg i sin studieplan i Dexter. I det fall en elev behöver en utskrift av sina betyg kan han/hon vända sig till skolans expedition. Betyg sätts efter en sexgradig skala, A-F, där A är högsta betyg och F är underkänt.

Brandlarm

Se utrymningsplan

Busskort

Busskort för dagliga resor mellan skola och bostad kan sökas av elev med minst 6 km:s färdväg, enkel resa.

Cafeteria

Skolans cafeteria ligger i B-huset, på plan 1. Öppettiderna är:
mån-tors 9-14.30
fre 9-13.00
Lunchstängt: 11.30-12.00

Frånvaroanmälan

Klicka här

Fusk

Fusk är en mycket allvarlig företeelse. Om en elev ertappas med att fuska, betyder det att den uppgift/det moment fusket berör inte kan beaktas vid den slutliga bedömningen av elevens prestationer inom kursen. Det kan, beroende på kursens utformning och längd, innebära betygssänkning eller att betyg inte alls kan sättas.
Den undervisande lärare som upptäcker fusket…

  1. …underrättar elevens mentor och övriga lärare
  2. …skickar brev till elevens målsman
  3. …har ett samtal om fusk med eleven, ev.mentor samt rektor

Försäkring

Eleverna omfattas av den försäkring som kommunen tecknar i försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller under hela skolåret.

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Ladda ned handlingsplanen för läsåret 18/19 här

Individuellt val/inriktningsval

Du gör ditt individuella val i december utifrån utbudet i kurskatalogen som alla elever får. I förekommande fall görs också inriktningsval till åk2 i december under åk1.

Ledighet

Ledighet beviljas mycket restriktivt. Ledighet för enskild angelägenhet beviljas av mentorn för högst en dag per tillfälle. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare ledighet. Ansökan om sådan ledighet skall i god tid lämnas in till elevens mentor. Blankett finns att ladda hem här eller att hämta på skolans expedition

Läkar- och tandläkarbesök skall i största möjliga mån förläggas till lektionsfri tid.

Körskoletid får inte planeras till lektionstid. Skoltid får endast användas för riskutbildning och förarprov.

Lov för semesterresor beviljas ej.

Eleven ansvarar för att ta igen vad som förlorats av skolarbetet under ev. ledighet.

Mentor

Varje elev har en mentor som har ett övergripande ansvar för elevens studiesituation. Mentor kontrollerar bl.a. elevens närvaro och studieresultat. Både elev och mentor har coachtid inlagt på schemat och minst ett uppföljningssamtal genomförs varje termin med varje elev.

Nollning

Nollning tar vi helt avstånd från på Bildningscentrum. Vi erbjuder alternativa aktiviteter för att eleverna ska lära känna varandra på ett trevligt sätt. Ev. nollning sker helt utanför skolans värld och vi gör vårt bästa för att få eleverna att helt avstå från detta.

Ordningsregler

  • Håll rent och snyggt.
  • Visa hänsyn och positiv attityd.
  • Kom i rätt tid och ha med rätt material.
  • Ha inte mobiltelefonen påslagen på lektionstid.
  • Ha inte jacka på i klassrummet.

Parkering

Cyklar, mopeder och motorcyklar måste parkeras på cykelparkeringsplatserna.

Prövning

Elev som saknar betyg på en kurs eller har erhållit betyget F har under hela sin gymnasietid rätt att göra en kostnadsfri prövning. För mer information, klicka här.

Rökning

Enligt lag är rökning förbjuden på skolans område. Entrégården är också skolans område.

Schema

Klicka här

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Carina Ståhl. Hon nås på tel. 0120-833 37 eller mail, carina.stahl@atvidaberg.se.

Studievägledning

Vår studie- och yrkesvägledare heter Johan Dahlberg. Han kan nås på tel 0120-833 83 eller via mail, johan.dahlberg@atvidaberg.se.

Studiestöd

Du som går gymnasial utbildning kan få studiehjälp t o m vårterminen det år Du fyller 20 år. Studiehjälp består av:

Studiebidrag

F n 1050 kr/mån. Bidraget betalas ut fr o m kvartalet efter det att Du fyllt 16 år. Det kommer automatiskt utan ansökan. Handläggs av Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Inackorderingstillägg

Om Du går i gymnasieskolan och är inackorderad på studieorten, kan Du få ekonomiskt stöd för inackordering av Din hemkommun. Kontakta skolkontoret i Din hemkommun för vidare information.

Extra tillägg

Behovet av extra tillägg prövas mot föräldrarnas ekonomiska förhållanden.
Blankett finns hos Syv och kurator. För ett normalt läsår beviljas studiebidrag och extra tillägg för 4 månader på höstterminen och 6 månader på vårterminen.

Studiemedel

Fyller Du 20 år under höstterminen kan Du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Du kan också ansöka om enbart studiebidragsdelen. Mer information hittar du på www.csn.se.

Studieuppföljning

En gång per termin utvärderar alla elever sina studieresultat i ett dokument i Fronter. I samma dokumnet får de sedan skriftlig feedback av samtliga lärare. Dokumentet är tillgängligt för såväl elever som vårdnadshavare. Därefter inbjuds alla till en studieuppföljningskväll, då man kan träffa de lärare man så önskar. Separat inbjudan skickas ut i god tid innan.