Skolans arbete med läsförståelse och lässtrategier

De senaste åren har svenska barn och ungdomars läsförmåga ständigt försämrats vilket bekräftats bland annat i de PISA-studier som genomförs vart tredje år. En bristande läsförmåga får konsekvenser inte bara i svenskämnet utan även i andra skolämnen där informationsinhämtning  från olika typer av texter ofta är central. Att kunna läsa och förstå olika typer av texter gynnar dessutom en individs möjligheter till demokratisk delaktighet.

Mot bakgrund av detta har vi på Bildningscentrum Facetten de senaste åren lagt extra resurser på att på olika sätt stärka våra elevers läsförmåga. För att utveckla sin läsning krävs att man har flera olika strategier för densamma. Att behärska olika lässtrategier skiljer en säker läsare från en osäker.

På Bildningscentrum har vi därför valt att fokusera på fem grundläggande strategier som, rätt använda, hjälper eleverna i deras läsning. Dessa strategier bygger på samlad forskning kring läsförståelse och läsförmåga och alla elever kommer under sina år på Bildningscentrum att komma i kontakt med de symboler som illustrerar de olika strategierna. Så här jobbar vi explicit med läsförståelse:

Årskurs ett

Samtliga elever i årskurs ett, oavsett vilket program man läser, får i inledningen av sina svenskkurser undervisning i hur man kan tillämpa olika strategier för att bättre förstå en text. Dessutom får elever på studieförberedande program, under den första terminen, en timmes extra undervisning kring detta varje vecka. Under dessa timmar tränas också andra viktiga förmågor, som exempelvis källkritik och genrekunskap.

Årskurs två

Under detta läsår har vi också gett elever på studieförberedande program i årskurs möjlighet att bygga vidare på de lässtrategier de presenterats för under föregående läsår. För dessa elever har det handlat om att träna de förmågor som mer komplex läsning och skriftproduktion ställer krav på. Det kan exempelvis handla om att hitta kärnmeningar, att uttrycka sig mer kärnfullt eller att dra slutsatser. Även detta har skett utanför de ordinarie svenskurserna.

Målsättning

Målsättningen med dessa insatser är primärt att ge elever som går på Bildningcentrum bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med sina studier, såväl under som efter gymnasiet. Dessutom vill vi med en ökad läsförståelse bidra till elevernas demokratiska delaktighet.

 

Vi svarar gärna på frågor om läsning i allmänhet och om lässtrategier i synnerhet:

Karolina Hansson, Bibliotekspedagog. E-post: karolina.hansson@atvidaberg.se
Malin Windolf, Speciallärare och förstelärare. E-post: malin.windolf@atvidaberg.se
Johan Nicklasson, Förstelärare i svenska. E-post: johan.nicklasson@atvidaberg.se