Skolans bästa gymnasiearbeten

12 juni, 2017

I Studion aviserades idag vinnarna av priset ”Bästa gymnasiearbete 2017”! Förutom äran och ett diplom, fick vinnarna ta emot en biocheck var. Nedan följer vinnarna för respektive program:

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Till elever som med stort engagemang och nyfikenhet har visat utmärkta färdigheter i byggyrket. De har genom att bygga en bod visat upp sina kun­skaper i materialberäkningar, tidsåtgång, ritningsläsning och slutligen visat yrkesskicklighet i den praktiska framställningen. Jesper Thuresson & Albin Gustavsson

TEKNIK- SAMT NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

På ett föredömligt sätt planerat och genomfört ett gymnasiearbete.  Ludvig valde i ett tidigt skede att skriva sitt arbete på engelska och undersökningsområdet låg inom akutsjukvården.  Det kliniska fältarbetet gjordes i Mumbai, Indien. Arbetet innehöll även djupgående statistiska beräkningar. Resultatet av arbetet ledde fram till ett deltagande i utställningen Unga Forskare i Norrköping. Ludvig Gerdin

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

I detta gymnaisearbete visar eleven att hon har utvecklat goda kunskaper inom pedagogiskt arbete, samt fördjupade kunskaper om barn och lärande. Hon har med hjälp av både teoretiska studier och sin APL kommit fram till slutsatser som visar att hon har alla förutsättningar att lysckas väl inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Anna Kornebäck

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

I detta gymnasiearbete visar eleven att han på ett yrkesmässigt sätt kunnat installera, dokumentera och driftsätta en elanläggning med gott resultat. Albin Johansson

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

I detta gymnasiearbete visar eleven att hon har utvecklat fördjupade kunskaper och insikter inom handelsbranschen. Med ett personligt och serviceinriktat bemötande har hon lärt sig att vinna kundernas förtroende. Louise Rydh

EKONOMIPROGRAMMET

För att i en fallstudie, med hjälp av relevanta teorier och adekvata metoder, ha visat betydelsen av relationsbaserad marknadsföring och vikten av samarbeten som utgångspunkt för produkt- och företagsutveckling. Oscar Karmelind

SAMHÄLLSVETENSKAPS-PROGRAMMET

Den utvalda eleven har visat förmåga att:

  • planera, genomföra och utvärdera sin uppsats men även sin arbetsinsats,
  • beakta och värdera respons av handledare,
  • förhålla sig kritiskt och självständigt till källor,
  • formulera syfte och frågeställningar samt avgränsa sitt arbete utifrån tid och omfång.

Framför allt har eleven visat på god arbetsdisciplin, uttryckt lyhördhet för feedback och en positiv attityd har bidragit till stor personlig utveckling när det kommer till förmågan att producera vetenskaplig text. Harald Wiginder

Vi tackar eleverna för en god insats och hoppas att deras arbeten kan tjänstgöra som inspirationskälla för kommande treors arbeten där de sitter på ”Kunskapens träd” i Bryggan!